TIBCS 2023

Young Doctor Program

Time (UTC+8) Topic Speaker Moderator Abstract Slides
15:00 - 15:05 Opening
Chi-Cheng Huang
15:05 - 15:30 Career as A Breast Cancer Specialist - from Asia to The World
Yen-Shen Lu
Chi-Cheng Huang
15:30 - 15:55 How to Build a Successful Cooperative Network and Establish Mentorship as A Young Breast Specialist?
Jeong Eon Lee
Yen-Shen Lu
15:55 - 16:00 Q&A
Chi-Cheng Huang
16:00 - 16:10 Coffee Break
16:10 - 16:50 Young Doctors Debate-Topic 1(Should axillary lymph node dissection be performed in HR+/HER2- early breast cancer patients with 2 non-palpable image-only suspicious metastatic axillary lymph nodes?)
An-Chieh Feng
Billy Ho-Hung Cheung
Chih-hao Huang
Dong Seung Shin
Hitomi Mori
Hsu-Huan Chou
Ji-Jung Jung
Kaori Tane
Masanori Oshi
Yen-Jen Chen
Yoonwon Kook
Youngji Kwak
Young-jin Lee
Zhu-Jun Loh
Wen-Ling Kuo
16:50 - 17:35 Young Doctors Debate-Topic 2(Should we perform local treatment for de novo metastatic breast cancer responding to systemic treatment?)
Atsushi Fushimi
Cheng-Wei Chou
Chieh-Ni Kao
Dae-Won Lee
Hoang Thu Hang
Joseph Lin
Po-Hsiang Huang
Seung Ho Baek
Seung Hwan Lim
Soo-Young Lee
Sungmin Park
Takahiro Tsukioki
Yen-Dun Tony Tzeng
Yin-Yin Chen
Chi-Cheng Huang
17:30 - 17:35 Closing
Hsu-Huan Chou