TIBCS 2024

Speakers

Giampaolo Bianchini
Italy
Jana de Boniface
Sweden
Dwan-Ying Chang
Taiwan
Wei-Ting Chang
Taiwan
Yuan-Ching Chang
Taiwan
Ta-Chung Chao
Taiwan
Shiuan Chen
USA
Hsu-Huan Chou
Taiwan
Javier Cortés
Spain
Wei-Pang Chung
Taiwan
Ming-Shen Dai
Taiwan
Leif Ellisen
USA
Prudence Francis
Australia
Nadia Harbeck
Germany
Shih-Yu Huang
Taiwan
Li-Chun Kao
Taiwan
Jeong Eon Lee
Korea
Sibylle Loibl
Germany
Chun-Yu Liu
Taiwan
Sherene Loi
Australia
Mark Pegram
USA
Philip Poortmans
Belgium
Jorge S. Reis-Filho
USA
Hope S. Rugo
USA
Christos Sotiriou
Belgium
Kenji Tamura
Japan
Paolo Tarantino
Italy
Belinda Yeo
Australia