E-poster No. / 壁報編號
C09
Title / 題目

Detect HER2-low breast cancer using in situ hybridization

Fitst Author / 第一作者
Chih-Yi Hsu
Institution / 單位
Taipei Veterans General Hospital
Author Group / 作者群
Chih-Yi Hsu, Yi-Fang Tsai, Chi-Cheng Huang, Pei-Ju Lien, Yen-Jen Chen, Yen-Shu Lin, Ta-Chung Chao, Chun-Yu Liu, Jen-Hwey Chiu, Ling-Ming Tseng
Author Group Institution/ 作者群單位
Taipei Veterans General Hospital
Category / 主題分類
Clinical Research
Keyword / 關鍵字
HER2-low; in situ hybridization; immunohistochemistry